Ninette Koning - Art and nature

Statement and bio: 

Statement and bio: The power of simplicity within the chaos of possibilities.
 
Statement:

My work revolves around sustainability and the relationship with nature, addressing changes and the passage of time. In sculpture gardens, parks, or natural landscapes, I create site-specific artworks that establish a connection with the respective location, both nationally and internationally.

Characteristic of my work is the grand gesture and often a poetic atmosphere. This might seem contradictory, but in this case, it harmonizes.

The poetic strength of my installations, objects, and collages often lies in the way I use and processe the materials.

The enduring power of my timeless body of work lies in the meticulous highlighting of fragments and elements from nature.

Embracing the principle of 'less is more,' my work reflects a commitment to minimalism, always asking the question: why do I desire less, and how little is truly enough? I navigate the delicate boundaries between too little and sufficient, and between sufficiency and excess.

My work is connected to minimalism, the 'zero' movement, appreciating the simplicity, power, and tranquility that speaks from it. Yet, it also delves into its complexity; simplicity poses a puzzle. Herein lies the wonder and the challenge for exploration. How can something so simple be simultaneously intricate?

As stated by an art critic: "The creations of Ninette Koning embody a modest character, a grand gesture, and a poetic power."


Statement NL:

Mijn werk draait om duurzaamheid en de relatie met de natuur, waarbij ik veranderingen en het verstrijken van de tijd aansnijd. In beeldentuinen, parken of natuurlijke landschappen creëer ik plaatsgebonden kunstwerken die een verbinding met de betreffende locatie tot stand brengen, zowel nationaal als internationaal.

Kenmerkend voor mijn werk is het grote gebaar en vaak een poëtische sfeer. Dit lijkt misschien tegenstrijdig, maar in dit geval harmonieert het.

De poëtische kracht van de installaties, objecten en collages ligt vaak in het grote gebaar en de manier waarop ik materialen gebruik en verwerk.

De blijvende kracht van mijn tijdloze oeuvre schuilt in het nauwgezet benadrukken van onderdelen en elementen uit de natuur.

Mijn werk omarmt het principe van 'less is more', en weerspiegelt een toewijding aan minimalisme, waarbij ik me altijd afvraag: waarom verlang ik naar minder, en hoe weinig is werkelijk genoeg? Ik beweeg me langs de delicate grenzen tussen te weinig en voldoende, en tussen voldoende en overdaad.

Mijn werk heeft connecties met minimalisme, de 'zero' beweging, waarbij ik de eenvoud, kracht en rust waardeer die daaruit voortkomen. Toch duik ik ook in de complexiteit ervan; eenvoud vormt een puzzel. Hierin schuilt het wonder en de uitdaging voor verkenning. Hoe kan iets zo eenvoudigs tegelijkertijd zo ingewikkeld zijn?

Zoals verwoord door een kunstcriticus: "De creaties van Ninette Koning belichamen een bescheiden karakter, een groots gebaar en een poëtische kracht."
Bio:

Born in the picturesque village of Velp in the Netherlands, I pursued my studies in Utrecht with the aim of becoming a fine arts teacher. Subsequently, I deepened my knowledge at the Royal Academy of Arts in The Hague, specializing as a sculptor in monumental arts and textiles.

After obtaining my degree, I established my own studio in Amsterdam, where I continued my innovative research on the use of "unconventional" materials. In 1995, I decided to settle in Almere, a city characterized by its spacious polders, which captured my interest in landscape art (Land Art) as well as the creative use of natural and recycled materials.

Over the years, my artistic work has evolved, reflecting my passion for exploring the unexpected and originality in my creations. My artistic approach is inspired by the symbiosis between the environment, materials, and my own artistic expression.

Today, my commitment to contemporary art continues, marked by a constant journey to discover new forms of artistic expression and new ways of apprehending the world around me. My artistic journey is a reflection of a life dedicated to innovation, creativity, and the unique beauty that each material can offer.

The 'Beelden magazine' has paid attention to my work several times.


Bio NL:

Geboren in het schilderachtige dorp Velp in Nederland, heb ik mijn studie gevolgd in Utrecht met als doel lerares beeldende kunst te worden. Vervolgens verdiepte ik mijn kennis aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, gespecialiseerd in monumentale en textiele vormgeving.

Na het behalen van mijn diploma richtte ik mijn eigen atelier op in Amsterdam, waar ik mijn innovatieve onderzoek naar het gebruik van "ongebruikelijke" materialen voortzette. In 1995 besloot ik me te vestigen in Almere, een stad gekenmerkt door ruime polders, die mijn interesse wekten voor landschapskunst (Land Art) en voor het gebruik van natuurlijke en gerecyclede materialen.

Gedurende de jaren is mijn artistieke werk geëvolueerd, waarbij mijn passie voor het verkennen van het onverwachte en originaliteit in mijn werk tot uiting komt. Mijn artistieke benadering wordt geïnspireerd door de symbiose tussen materie en natuur.

In Beelden Magazine is verschillende keren aandacht besteed aan mijn werk.

Send e-mail* Input required
Website by Folibee